Produkter Tjenester Meny

Vannforsyning og private avløpsanlegg

Det er aktuelt i spredt bebyggelse for hus og hytter. Vi tilbyr komplette løsninger som passer ditt behov.

Slik går du frem trinnvis: 

1. Søke utslipp, ta graveprøver, foreta jordundersøkelser, sende nabovarsel 2. Valg av anleggsløsning, prosjektering 3 .Utførelse 4. Ferdigattest   Hvordan velge avløpsløsning?

Dette er en veiledning for valg av avløpsløsning ved søknad om utslippstillatelse for utslipp med mindre enn 50 personekvivalenter (pe). Det vil si i hovedsak separate utslipp fra bolighus og hytter.

Informasjonen som foreligger er tilpasset forurensningsforskriftens kapittel 12 som gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Det finnes ulike renseløsninger for separate avløp. Hvilken løsning som passer best for ditt avløp er i hovedsak avhengig av utslippskrav, lokale naturforhold og kostnader for etablering og drift av anlegg.

Det er kommunen som avgjør hvilke utslippskrav som skal settes til avløpet fra ditt hus. Det må sendes inn en søknad om tillatelse til utslipp. Les mer om krav til søknad om utslipp her. I tillegg må det søkes om byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven. Les mer om krav til bygging av renseanlegg her.  

Hvordan velge Vannforsyning ?

Brønnboring i fjell er ofte det som er mest brukt, men man kan lage brønner i løsmasser eller hente vann ifra lokale innsjø.

Det kan være fornuftig å bruke en lokal rørlegger som kjenner forholdene, det kreves nøye prosjektering med tilhørende utførelse. Slike anlegg vil bestå av vanninntak, rør og pumpe med trykktank. Anlegget krever årlig ettersyn og service i alle år frem over. Rognstad VVS har lang erfaring med pumpeanlegg og service. 

Gå til NGU brønndatabase - her finner du en oversikt over borehull » 

Jakten på det viktige vannet

En grunnvannsbrønn er en sikker engangsinvestering som gir en stabil vannforsyning selv under lange tørkeperioder.


Hvorfor grunnvannsbrønn?

Brønnen kan etableres i nærheten av forbruker for å forhindre unødvendige lange ledninger som kan fryse. Grunnvannsbrønn utført på en faglig og riktig måte har en god beskyttelse mot forurensing.


Hva er en grunnvannsbrønn?

En grunnvannsbrønn er et borehull som går ned til grunnvannet og henter opp vann fra fjellets naturlige sprekksystem. Kapasiteten på fjellbrønner, som er sterkt avhengig av fjellets oppsprekking, varierer oftest mellom 180 l/t og 7200 l/t med en middelverdi på 540 l/t. Rent vann er jordens viktigste naturressurs. Alt liv og all matvareproduksjon er avhengig av vann. Ser man bort fra isen i polare strøk er grunnvann vår viktigste ferskvannsressurs.

Pumpeutstyr leveres til store og små forbrukere med kapasitet fra 10l/t til 1.000.000 l/t.

Visste du at «av verdens totale ferskvannsressurs er 87,3 % bundet som is, 12,3 % er grunnvann, mens bare 0,4 % er «overflatevann»?


Grunnvannsbrønner i løsmasseavsetninger

Her i landet er de største grunnvannsanleggene basert på grunnvann fra løsmasser. Løsmassebrønnene er helst boret i elve- eller breelvavsetninger av sand og grus i tilknytning til vassdrag, og kan ha kapasiteter fra 1 til over 100 l/sek. Grunnvannets fortrinn framfor overflatevann er at det er godt beskyttet mot forurensning, har en god hygienisk kvalitet og en stabil temperatur. Dette gjør at grunnvann jevnt over krever mindre og enklere vannbehandling enn overflatevann for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet.