Produkter Tjenester Meny

Sprinkleranlegg

Rognstad VVS er FG-godkjent for prosjektering, kontroll, utførelse og vanntåke. Fra 2014 må alle være sertifisert for å utføre sprinkelmontasjer.

3.2 Prosjektering av automatiske slokkesystemer

Personell skal være sertifisert i henhold til kravene i FG 900 – pkt. 3.3. Sertifisert personell må enten utføre prosjekteringen selv eller utføre sidemannskontroll av prosjekteringen. Dette må være dokumentert. Sertifisert personell er ansvarlig for prosjekteringen og skal signere dokumentene. 3.3 Utførelse av automatiske slokkesystemer Personell skal være sertifisert i henhold til kravene i FG-900 pkt.

3.3. Sertifisert personell for utførelse kan montere eller lede montering av automatiske slokkesystemer og signere relevante kontrolldokumenter. Ikke-sertifisert personell kan kun montere automatiske slokkesystemer under ledelse av sertifisert personell på anleggsstedet.

3.4 Vedlikehold av automatiske slokkesystemer

Personell skal være sertifisert i henhold til kravene i FG-900 sertifisert for utførelse og med tilleggskompetanse for vedlikehold, alternativt «Blått kompetansebevis» utstedt av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

3.5 Kontroll av automatiske slokkesystemer

Personell som utfører kontrollen på vegne av kontrollforetaket skal være sertifisert innen området kontroll i henhold til kravene i FG-900 pkt. 3.3. Kontrolløren må ha kunnskap om systemer, produkter, regelverk og standarder som er relevant for anlegget som kontrolleres. I tillegg må kontrolløren tilegne seg spesialkunnskap, eller innhente bistand fra kompetent personell dersom dette er nødvendig for å gjennomføre kontrollen eller foreta tester. Dette kan være aktuelt for anlegg som er prosjektert og utført etter NFPA eller FM standarder, omfatter avanserte pumpesystemer, har tilleggsfunksjoner som skuminnblanding, mv.

3.6 Bruk av FG-kontroll FG har utviklet databasen

FG-kontroll for registrering og rapportering av tilstand og kvalitet på slokkeanlegg etter gjennomført kontroll. Databasenes formål er gi forsikringsselskapene enkel og rask tilgang til rapportene for den aktuelle bygningen. Anleggsvurderingen som gjøres i forbindelse med kontrollen er derfor ment som et verktøy for forsikringsselskapene i deres risikovurdering. I tillegg har landets brannvesen tilgang til databasen til bruk ved tilsyn, for enkelt å fremskaffe kunnskap og dokumentasjon om aktuelt slokkeanlegg. FG-regler for automatiske slokkesystemer, sertifisering av foretak, FG-910:3 Gyldig fra 1.1.2018 Side 10 av 19 Alle typer vannbaserte slokkeanlegg innenfor omfanget av kontrollveiledningen (FG-920)skal registreres i FG-kontroll. Spesielle anlegg med punktbeskyttelse eller lignende, skal registreres i FGkontroll der dette vurderes som formålstjenlig og mulig. I slike tilfeller skal bygningen registreres og egen rapport vedlegges i databasen. Dersom kontrollrapporter ikke følges opp som beskrevet over, er en slik kontroll ikke å regne som FGgodkjent, og må derfor dokumenteres etter andre regler for anleggseier.

Hva skjer ved en brann om punktene over ikke er fulgt - tar du sjansen?

Det kan føre til redusert erstatning fra forsikringsoppgjøret, tap av menneskeliv, tap av produksjon, etc. Vær oppmerksom på at eier av bygget er ansvarlig for at det blir fulgt.

Det finnes to sett offentlige regelverk hvor det stilles krav om installasjon om sprinkleranlegg. Disse er Plan-og bygningsloven med Teknisk forskrift og Lov om brannnvern med Forskrift om Brannforebyggende tiltak og Brannsyn. Forsikringsselskapene betrakter et FG-godkjent anlegg som et bygg med betydelig redusert skaderisiko og med følgelig lavere forsikringspremie.

 • Sprinkleranlegg vil medvirke til å bevare verdier og menneskeliv 
 • Installering av sprinkleranlegg vil også medføre til en mer fleksibel brannseksjonering 
 • Sprinkleranlegg er et helautomatisk brannslokkeanlegg 
 • Vann benyttes som slokkemiddel og distribueres gjennom rørnettet til sprinklerhoder/dyser 
 • Det er kun de hodene som blir utsatt for høye temperaturer som utløses. Normalt over 68*C 
 • Prosjektering og utførelse skal utføres av godkjent firma

Vi har 2 hovedtyper sprinkleranlegg:

 • Våtanlegg med permanent vanntrykk fram til sprinklerhodene
 • Tørranlegg hvor vannet står under trykk frem til alarmventil som holdes igjen med trykkluft fra kompressor

Spesialutgaver vil være delugeanlegg og preactionanlegg. Preactionanlegg (tørr anlegg) er knyttet mot et deteksjonssystem og medfører at et ellers tørt rørsystem blir vannfylt ved utløsning av brannalarm. Det gir ingen slokkeeffekt før et sprinklerhode har løst ut.

Delugeanlegg er røranlegg med åpne sprinklerhoder og brukes i mindre lokaler hvor de er fare for rask brannspredning.Kan utføres med manuell eller automatisk utløsning.

Teknisk forskrift (TEK) har seks risikoklasser for dimensjonering.

Risikoklasse 1 vil være steder med bare sporadisk opphold av mennesker, mens risikoklasse 6 er bygg som kan ha sovende eller sengeliggende mennesker.

Brannklasser : BKL 1, BKL 2, BKL 3, BKL 4.

Krav til byggets brannklasse bestemmes ut i fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få.Byggverk i BKL 1 og 2 skal bevare bæreevnen i den tiden det tar å evakuere mennesker ut av bygget.BKL 3 og BKL 4 skal beholde bæreevne igjennom brannen. Risikoklasser Sporadisk opphold Alle er kjent med rømningsveier Kun våkne personer. Lite brannfarlig aktivitet.

Generelle regler om sprinkleranlegg:

 • For våtanlegg i fareklasse LH skal det maks være 500 sprinklerhoder pr ventil 
 • I fareklasse OH, HH, og HHS kan hver sprinkelventil betjene 1000 sprinklerhoder 
 • Normal utløsningstemperatur 68/74*C
 • Utløsningstemperatur skal være min. 30*C over høyeste romtemperatur
 • Avstand fra ytterste sprinkelhode til nærmeste oppheng skal maks være 0,9 m for rør tom 25 mm og 1,2m for rør større enn 25 mm
 • Avstand fra sprinklerhode til nærmeste oppheng skal minst være 15cm
 • Større rør enn 50mm skal ikke festes til tynne stålplater eller lettbetong
 • Alt festemateriell skal være ubrennbart
 • Sveising av stålrør mindre enn 50mm tillates ikke utført på anleggsstedet
 • Sprinkelhoder skal ikke plasseres nærmere hverandre enn 2m
 • Avstand fra ubrennbar himling til sprinklerhode maks 45cm
 • Avstand fra brennbar himling til sprinklerhode fra 7,5-15 cm
 • Avstand fra vegg 2m
 • Avstand fra søyle 0,6m
 • Frostvæskefylt anlegg skal maks ha 20 stk sprinklerhoder. Ekspansjon må ivaretas
 • Brennbar himling med nedforing over 30 cm må sprinkles
 • Ubrennbar himling med nedforing over 80cm må sprinkles
 • Kabelbro over himling må sprinkles
 • Kabelbro i rømningsvei må sprinkelbeskyttes eller bygges inn


Fareklasse Største areal pr. veggspr.hode Største areal pr.andre spr.hode
LH 17m2 21m2
OH 9m2 12m2
HH 9m2 9m2

Merk:
DN 25 stålrør kan maks ha 3 sprinklerhoder
DN 32 stålrør kan maks ha 5 sprinklerhoder
DN 40 stålrør kan maks ha 6 sprinklerhoder
DN 50 stålrør kan maks ha 9 sprinklerhoder
DN 65 stålrør kan maks ha 18 sprinklerhoder
Antall meter rør og antall bøyer må vurderes.

Bolig sprinkling

Det er utarbeidet egne regler for sprinkling av boliger med inntil 4 etasjer. Reglene er utarbeidet av DBE (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern) og BE (Statens Bygningstekniske etat) i samarbeid med Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd.
Det kan benyttes felles vanninnlegg for sprinkler og vannforsyning. Det er beregnet maksimal samtidig utløsning på fire sprinklerhoder med minimum 49 l/min ved samtidig utløsning.
Ved utløsning av ett sprinklerhode beregnes 68 l/min. Total vannmengde vil være dimensjonerende vannmengde for sanitæranlegg pluss 196 l/min.

Plassering av sprinklerhoder:

• Ett sprinklerhode dekker inntil 14 m2.
• Maks avstand mellom sprinklerhoder er 3,7 m.
• Avstand fra tak skal være 2,5 til 10 cm.
• Avstand fra vegg skal være maks 1,8 m, ved bruk av standar sprinkelhode.

Rom som ikke krever sprinkling:

• bad og toalettrom mindre en 5 m2 med vegger av brannmotstand på min. 15 minutter.
• kryprom
• loftsrom
• garderober, matbod o.l mindre enn 2,5 m2 og vegger med mindre brennbare materialer.
• Utvendig vindfang, trappehus o.l.

Rørmateriell kan være stålrør, kobberrør eller plastrør av godkjent type. 

Det skal monteres alarmgiver og alarmprøveventil. Ventilen forsynes med manometer på begge sider. Ved utløsning av sprinklerhode vil en strømningsvakt gi alarm, eventuelt til husets brannalarm, og til for eksempel et vaktselskap.

Utklipp for sprinkel,  Tek 17

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

§ 11-2. Risikoklasser

 Krav

 • Krav om årlig kontroll. Skal utføres av FG-godkjent foretak
 • Krav om årlig service. Skal utføres av FG-godkjent foretak
 • Regelmessig ettersyn og vedlikehold - daglig - ukentlig - månedlig utføres iht FDV

Fareklasser:

Bygningene klassifiseres etter bruk og brannbelastning.

LH= lav risiko(maks branncelle 126m2)
OH= ordinær risiko (handels-næringsvirksomhet)
HH= høy risiko (produksjon)